Voorwaarden - Affiliate programma

Voorwaarden Affiliate programma Phoenix Payments B.V., handelend onder de naam anycoindirect.eu. Hierna te noemen ‘Phoenix’.

_______________________________________________

Definities

Affiliate:
Een klant c.q. partner van Phoenix.

Affilate programma:
Een door Phoenix uitgeschreven programma waaraan een Affiliate kan deelnemen middels door Phoenix verstrekt Aanvullend materiaal en/of Affiliate-links, het platform en de diensten van Phoenix promoot op zijn/haar website of social-mediakanaal.

Aanvullend materiaal:
Iedere soort visualisatie zoals verstrekt door Phoenix ten behoeve van het Affiliate programma. Hieronder vallen, onder andere: banners, posters, video’s, Anycoin Direct logo.

Affiliate-link:
Een gepersonaliseerde URL welke uniek is voor iedere Affiliate.

Commissie: 
Een procentuele compensatie ten gunste van de Affiliate voor het succesvol aanbrengen van nieuwe klanten.

_______________________________________________

Voorwaarden

 1. Iedere potentiële Affiliate van Phoenix kan zich aanmelden voor het Affiliate programma van Phoenix. Deze potentiële Affiliate meldt zich hiervoor aan door de stappen te volgen zoals beschreven in het Affiliate programma.
 2. De potentiële Affiliate draagt zorg voor het correct en compleet aanleveren van de persoonlijke gegevens.
 3. De potentiële Affiliate gaat eveneens akkoord met de geldende Algemene Voorwaarden. De voorliggende Voorwaarden Affiliate programma zijn complementair aan de Algemene Voorwaarden.
 4. De Affiliate mag, zolang de samenwerking voortduurt, onbeperkt gebruikmaken van het Aanvullend materiaal en de Affiliate-link.
 5. De Affiliate-link is niet overdraagbaar. De Affiliate is uitdrukkelijk verplicht Phoenix te verwittigen van (aankomende) veranderingen in bedrijfsstructuur, managementstructuur en/of enige andere evenementen die de samenwerking tussen Phoenix en de Affiliate (kunnen) beïnvloeden.
 6. Alle, ten behoeve van het Affiliate programma verstrekte, zaken blijven te allen tijde bezit van Phoenix en Phoenix behoudt altijd het recht het Aanvullend materiaal te wijzigen en/of aan te passen en/of te verwijderen van het Affiliate programma.
 7. Het is de Affiliate verboden aanpassingen te maken aan het verstrekte Aanvullend materiaal. Hieronder valt, onder andere: aanpassingen in code, kleur en compositie.
 8. De Affiliate erkent dat, mocht deze aanpassingen maken in het Aanvullend materiaal en/of de Affiliate-link, geen Commissie uitgekeerd kan worden.
 9. De geaccumuleerde Commissie, middels de Affiliate-link, wordt maandelijks, in de eerste week van de opvolgende maand, via bankoverschrijving, op het, in het Phoenix account bekende, IBAN uitgekeerd.
 10. De Affiliate onthoudt zich van het plaatsen van enig Aanvullend materiaal en/of de Affiliate-link op websites/social-mediakanalen, die:
  1. Erotisch, gewelddadig of pornografisch zijn;
  2. De rechten van derden schenden (inclusief auteurs-, merk-, portretrechten);
  3. Illegale of anderzijds misleidende activiteiten aanprijzen dan wel bevorderen;
  4. In strijd zijn met de wet, of zo kunnen worden geïnterpreteerd;
  5. Zich negatief uitlaten m.b.t. de activiteiten van Phoenix.
 11. Phoenix behoudt te allen tijde het recht de relatie per ommegaande te verbreken bij het niet naleven van enig onderdeel van deze Voorwaarden Affiliate programma.
 12. De Affiliate kan zich te allen tijde uitschrijven van het Affiliate programma middels een e-mail gericht aan affiliates@anycoindirect.eu
 13. Wanneer Phoenix de relatie op basis van de Voorwaarden Affiliate programma verbreekt, kan de Affiliate geen aanspraak meer maken op de nog niet verrekende of uitbetaalde commissie.
 14. Phoenix is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor content geplaatst op websites en/of social-mediakanalen van derden en/of Affiliates.
 15. Geleden schade, door niet naleven van de bovenstaande Voorwaarden Affiliate programma, zal verhaald worden op de Affiliate. Onder schade wordt, onder andere maar niet limitatief, verstaan: financiële-, reputatie-, imago-, operationele-, productschade.
 16. Phoenix behoudt het recht de Voorwaarden Affiliate programma periodiek te herzien, zonder hierbij de Affiliate te consulteren.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.